Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky společnosti FORMICA CZ, s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

1.     Obchodní korporace FORMICA CZ, s.r.o., IČO: 28529375, se sídlem Obchodní 126, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 148236 (dále jen „dodavatel“), je dodavatelem profesionálních polygrafických zařízení pro podnikatele, kdy v rámci této činnosti prodává zejm. příslušná technologická zařízení, spotřební materiál k nim a poskytuje servisní služby zákazníkům (dále jen „odběratel“).

2.     Dodavatel poskytuje všechna plnění v souvislosti s jeho činností výlučně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

3.     Odběratel učiněním poptávky, objednávky nebo uzavřením smlouvy souhlasí s výhradní platností těchto VOP s tím, že případné obchodní podmínky odběratele jsou tímto výslovně vyloučeny.

4.     Odběratelem může být pouze podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

II. Uzavření smlouvy

1.     Poptávku, případně objednávku učiní odběratel písemně, příp. emailem, či telefonicky.

2.     Příslušná kupní smlouva, jde-li o koupi zboží, příp. smlouva o dílo, jde-li o servis (společně jako „smlouva“), je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel potvrdí objednávku odběratele, přičemž za potvrzení se považuje i započetí s plněním objednávky. Dodavatel je oprávněn požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky.

3.     Dodavatel není povinen akceptovat objednávku odběratele a má právo objednávku odběratele odmítnout bez udání důvodu, a to zcela nebo z části. Internetová prezentace je pouze informativního charakteru a není nabídkou k uzavření smlouvy. Za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až objednávka odběratele.

4.     Ceny uváděné dodavatelem na jeho internetových stránkách, nabídkách apod. jsou uváděny bez DPH a bez nákladů na dopravu, instalace, školení, cestovné, balné a další související náklady, není-li výslovně uvedeno dodavatelem jinak. Všechny ceny uváděné dodavatelem, jakož i nabídky jím činěné jsou nezávazné. Ceny jsou platné teprve v případě, kdy je dodavatel odsouhlasí v příslušné smlouvě, event. nejsou-li v příslušné smlouvě uvedeny žádné ceny, platí ceny dříve uvedené dodavatelem v nabídce.

5.     Cenové nabídky dodavatele jsou nezávazné. Dodavatel si vyhrazuje právo své nabídky i v průběhu jejich platnosti odvolat. Cenové nabídky dodavatele nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) a nelze je přijmout podle § 1740 a násl. občanského zákoníku a způsobit tak vznik závazku dodavatele a uzavření smlouvy. Na základě cenové nabídky dodavatele je odběratel pouze oprávněn zahájit s dodavatel jednání o uzavření písemné smlouvy nebo učinit dodavateli závaznou objednávku. Závazek dodavatele vzniká výhradně uzavřením smlouvy či potvrzením objednávky odběratele ze strany dodavatele.

 

III. Platba za zboží, popř. servis

1.     Odběratel je povinen dodavateli společně s cenou za zboží, popř. servis (zboží a servis dále i jako „předmět smlouvy“) uhradit též náklady na dopravu, instalace, školení, cestovné, balné a další související náklady, v případě servisu je povinen odběratel uhradit cenu servisních prací, dále použitý materiál a v případě servisu mimo místo provozovny dodavatele je odběratel povinen uhradit dodavateli též cestovné a čas servisních techniků strávený na cestě (společně i jako „související náklady“), a to dle sjednané ceny.

2.     Odběratel je povinen uhradit sjednanou cenu za předmět smlouvy včetně souvisejících nákladů na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení, není-li na faktuře stanoveno jinak. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet dodavatele.

3.     Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu za předmět smlouvy předem. Úhradu je možné provést na základě zálohové faktury nebo na základě řádné faktury výlučně převodem na účet dodavatele. Výslovně jsou vyloučeny jakékoli hotovostní platby, dodavatel hotovostní platby nepřijímá.

4.     Odběratel je povinen v případě prodlení s úhradou byť jen části jakékoli platby vůči dodavateli uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z té části platby, s jejíž úhradou je odběratel v prodlení. V případě prodlení odběratele s úhradou po dobu delší než 30 dní je povinen vedle smluvní pokuty dle předchozí věty uhradit též smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky včetně DPH a v případě, že jde o předmět smlouvy objednaný na zakázku pro odběratele, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z dlužné částky včetně DPH.

5.     V případě prodlení odběratele s úhradou byť jen části jakékoli platby vůči dodavateli (nejen z aktuálního smluvního vztahu) je dodavatel oprávněn pozastavit veškerá plnění vůči odběrateli, včetně pozastavení dodávek zboží, poskytování servisu, jakož i včetně poskytování plnění ze záruky. Dodavatel v takovém případě není v prodlení s plněním svých povinností.

 

IV. Dodání zboží

1.     V případě dodání zboží je povinnost dodavatele dodat zboží splněna okamžikem, kdy dodavatel umožní odběrateli v místě své provozovny se zbožím nakládat, nezajišťuje-li jeho dopravu k odběrateli, nebo okamžikem předání zboží prvnímu přepravci v místě provozovny dodavatele, má-li být zboží odběrateli zasláno.

2.     Dodáním se rozumí doručení zboží na místo určení. Dodavatel nezajišťuje v místě určení žádné další služby (skládaní, umisťování).

3.     Doba dodání se řídí dohodou dodavatele a odběratele.

4.     V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je odběratel povinen uhradit i náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.     Odběratel je povinen zboží převzít a není oprávněn jeho převzetí odmítnout.

6.     Dodá-li dodavatel odběrateli větší množství věcí, než bylo sjednáno, je smlouva uzavřena i na příslušné přebytečné množství, ledaže odběratel toto přebytečné množství nejpozději v den převzetí odmítne.

7.     V případě, že si odběratel zboží nevyzvedne, popř. jej nepřevezme, není tím dotčena povinnost odběratele zboží uhradit a převzít. V takovém případě je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží včetně DPH za každý den prodlení s převzetím zboží. V případě prodlení odběratele s převzetím zboží delším než 30 dní, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zboží včetně DPH a v případě, že jde o zboží objednané na zakázku pro odběratele, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží včetně DPH.

8.     Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem, kdy dodavatel umožní v místě své provozovny se zbožím nakládat, nezajišťuje-li jeho dopravu k odběrateli, nebo okamžikem předání zboží prvnímu přepravci v místě provozovny dodavatele, má-li být zboží odběrateli zasláno.

9.     Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až po úplné úhradě ceny zboží včetně všech souvisejících nákladů, a po předání zboží odběrateli, podle toho, co nastane později. Odběratel je do okamžiku nabytí vlastnického práva ke zboží povinen po celou dobu zajistit označení zboží jakožto výlučného majetku dodavatele a učinit všechny kroky k odvrácení případných nároků či práv vznesených ze strany třetích osob vůči zařízení z důvodu pohledávek těchto třetích osob vůči odběrateli nebo z jiných obdobných důvodů, zejm. před případným postižením v rámci výkonu rozhodnutí, exekuce, insolvence apod.

10. Je-li zboží odběrateli dopravováno, je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci.

11. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i na případy, kdy je v rámci servisu dodáváno rovněž zboží.

V. Provedení servisu

1.     V případě provádění servisu je místem plnění místo umístění servisovaného zařízení, má-li být servis prováděn u odběratele, nebo místo provozovny dodavatele, má-li být servis poskytnut na zařízení, které bylo za tím účelem k dodavateli dopraveno.

2.     V případě servisu v provozovně dodavatele, je povinen odběratel na své náklady a nebezpečí zajistit dopravu příslušného zařízení k dodavateli a zpět. Dodavatel nese nebezpečí škody na servisovaném zařízení od okamžiku jeho řádného převzetí do okamžiku, kdy umožní odběrateli v místě provozovny dodavatele se zařízením nakládat. Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou v době, kdy nesl nebezpečí škody na věci, ledaže škodu nemohl odvrátit, zejména pokud se jednalo o překážku vzniklou mimo sféru jeho kontroly, ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní mohl při převzetí zboží počítat.

3.     Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost k poskytování servisu, zejm. umožnit servisním technikům dodavatele, popř. osobám pověřeným dodavatelem přístup k zařízení v pracovní v době a je-li to nezbytné, pak i mimo ni.

4.     Odběratel opravňuje dodavatele použít při servisu dílů nových, či repasovaných.

5.     Odběratel je povinen provedené servisní práce převzít a není oprávněn jejich převzetí odmítnout.

6.     V případě, že si odběratel nevyzvedne zařízení, které bylo servisováno v provozovně dodavatele, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny servisu včetně DPH za každý den prodlení. V případě prodlení odběratele s převzetím delším než 30 dní, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny servisu včetně DPH.

VI. Odpovědnost za vady

1.     Dodavatel neposkytuje záruku za jakost, není-li výslovně uvedeno dodavatelem jinak. Veškeré záruky týkající se zejména kvality, stavu zboží nebo jeho vhodnosti pro použití jsou vyloučeny. Dodavatel neodpovídá za žádné vady zboží nebo vady v souvislosti s užitím zboží a odběratel se vzdává jakéhokoliv nároku vůči dodavateli, není-li dodavatelem výslovně uvedeno jinak.

2.     V případě, kdy dodavatel dle svého výslovného prohlášení poskytne záruku za jakost, pak platí následující úprava plnění z práv z odpovědnosti za vady. Za poskytnutí záruky za jakost se nepovažuje samotné uvedení záruky v nabídce apod., ale výlučně individuální ujednání o záruce za jakost v příslušné smlouvě.

3.     Záruka se nevztahuje na gumové a pryžové díly, na díly z obdobných materiálů, ani na opotřebení běžným provozem, ani spotřební díly jakož ani na spotřební materiál. Záruka se dále nevztahuje na díly poškozené manipulací, jež byla v rozporu s návodem k obsluze, na díly poškozené neodbornou obsluhou, dále na díly poškozené použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem, ani na díly poškozené živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, poruchami elektrické sítě, bleskem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem ani jiným obdobným způsobem.

4.     V případě, že je poskytována záruka, smí být servis prováděn výhradně servisními techniky, zaměstnanci dodavatele, případně jím pověřenými osobami.

5.     Záruka poskytovaná dodavatelem zaniká v následujících případech:

a.      jestliže bude zboží provozováno v rozporu s postupy uvedenými v návodu k obsluze,

b.     jestliže dojde k závadám, které byly způsobeny neodborným zásahem ze strany pracovníků odběratele či třetích osob, či byly způsobeny krádeží, živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, poruchami elektrické sítě, bleskem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem či jiným obdobným způsobem,

c.      jestliže odběratel bez vážného důvodu neumožní servisním pracovníkům dodavatele přístup k zařízení,

d.     jestliže dojde k zásahu nebo opravě třetí osobou,

e.      jestliže uplyne záruční doba.

6.     V případě vady zboží, je-li dle těchto VOP kryto odpovědností za vady, náleží odběrateli

a.      právo na odstranění vady opravou, nebo

b.     právo na odstranění vady výměnou zboží nebo dodáním chybějící věci, nebo

c.      právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud nelze vady odstranit, nebo

d.     právo na vrácení ceny oproti vrácení zboží, pokud nelze vady odstranit a dodavatel nesouhlasí s poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má dodavatel, který je oprávněn kdykoli zvolený nárok změnit.

7.     V případě neoprávněně uplatněného práva z odpovědnosti za vady (neoprávněně nahlášené závadě) bude o servisním zásahu s ní spojeném sepsán servisními techniky dodavatele zvláštní protokol, který bude podkladem pro fakturaci dle platného ceníku servisu dodavatele.

8.     Za neoprávněně nahlášenou závadu se rozumí taková situace, kdy se jedná o nesprávné seřízení zboží (tj. k odstranění by postačila manipulace se seřizovacími prvky zboží), dále o závady, na než se nevztahuje záruka, dále situace vzniklé v důsledku závady v kvalitě spotřebního materiálu, způsobené nedodržením doporučených materiálů a postupů, závady způsobené neodborným zásahem ze strany pracovníků odběratele či třetích osob, situace, kdy se jedná o díly poškozené manipulací, jež byla v rozporu s návodem k obsluze, díly poškozené neodbornou obsluhou, dále díly poškozené použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem, ani na díly poškozené živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem ani jiným obdobným způsobem, jakož i situace, kdy zboží řádně funguje.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

1.     Dodavatel je oprávněn odstoupit od příslušné smlouvy v případě, kdy:

a.      odběratel se ocitne v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 30 dní,

b.     odběratel se ocitne v prodlení s úhradou jakékoli částky vůči dodavateli po dobu delší než 30 dní.

2.     Odběratel je oprávněn odstoupit od příslušné smlouvy v případě, kdy:

a.      dodavatel se ocitne v prodlení se splněním předmětu smlouvy po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani přes písemnou výzvu odběratele.

3.     Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z příslušné smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut a jiných nároků, které podle VOP nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku příslušné smlouvy.

4.     V případě odstoupení odběratele od příslušné smlouvy se plnění poskytnuté dodavateli (max. do výše 50% kupní ceny zboží nebo servisu) na základě takové smlouvy nevrací.

5.     Pro případ odstoupení dodavatele od smlouvy odběratel souhlasí se započtením již zaplacené části kupní ceny, resp. ceny za servis na úhradu smluvní pokuty, jakož i na pohledávku z titulu náhrady škody, případně úrok z prodlení. Zbylou částku je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, vrátit odběrateli, tuto povinnost však nemá, pokud dodavateli ještě nebylo vráceno zboží, pakliže bylo odběrateli již předáno. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, vrátit dodavateli zařízení, pokud již bylo dodavateli předáno.

 

VIII. Další ujednání

1.     V případě, že odběratel objedná nebo uzavře kupní smlouvu s dodavatelem, jejímž předmětem je dodání náhradního dílu ke stávajícímu zařízení odběratele, je odběratel v případě zjištění, že objednal nesprávný náhradní díl, nebo při jeho zjištění, že takový náhradní díl již nepotřebuje, nebo v jiné obdobné situaci, tento náhradní díl po dohodě dodavateli vrátit zpět, a to za předpokladu, že náhradní díl je zcela nový a odběratelem nepoužitý ani nejeví žádné známky použití či opotřebení. V těchto případech je však odběratel povinen uhradit dodavateli vždy manipulační poplatek ve výši 20 % z celkové ceny vraceného náhradního dílu a současně uhradit veškeré náklady spojené s přepravou a balným, jakož i případně další související náklady, které dodavatel v této souvislosti vynaložil.

2.     Dodavatel není odpovědný za prodlení, k němuž došlo v souvislosti s okolnostmi vyšší moci, jakož i jiné nepředvídatelné a neodvratitelné mimořádné události včetně (nikoli však výlučně) případů vydání právních předpisů, války, válečného stavu, stávek, požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, stávek zaměstnanců, poruch provozu, změněných úřední povolení, úředních nařízení, okolnosti jako je ukončení činnosti výrobce zařízení, pozastavení dodávek výrobcem zařízení, dále též epidemie a pandemie, jakož i případná omezující opatření přijímaná státy a státními orgány, jakož mezinárodními organizacemi v souvislosti s epidemiemi a pandemiemi a jiných obdobných situací. Po dobu trvání se pozastavuje běh lhůt pro plnění povinností dodavatele, přičemž v takovém případě nenastává odpovědnost za škody či újmy v důsledku toho vzniklé. O dobu trvání těchto okolností se prodlužují příslušné lhůty pro splnění povinností dodavatele.

3.     Ujednáním smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý důsledku porušení povinnosti zajišťované smluvní pokutou. Náhradu škody lze vždy vymáhat v plné výši vedle smluvních pokut.

4.     Odběratel není oprávnění postoupit jakoukoli pohledávku či jakákoli práva vůči dodavateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

5.     Odběratel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli pohledávky proti pohledávkám dodavatele.

6.     Odběratel není oprávněn postoupit smlouvu bez souhlasu dodavatele.

7.     Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou smlouvou maximálně do výše 50 % z kupní ceny zboží, jde-li o dodání zboží, nebo do výše 50 % z ceny servisu, jde-li o poskytnutí servisu, to neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8.     Dodavatel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení povinností a uzavřených smluv, pokud nebylo v moci dodavatele tomuto porušení zabránit. Dodavatel žádným způsobem neodpovídá za vzniklou újmu, ušlý zisk, úroky zaplacené odběratelem nebo splatné, ztrátu zakázek, následné škody nebo újmu nebo ztráty nebo výdaje v důsledku přerušení činnosti.

9.     Dodavatel neodpovídá za nepřesné uvedení skutečností ať již nedbalostní nebo jiné.

10. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2108 občanského zákoníku se neužije.

 

IX. Ochrana osobních údajů

1.     Za účelem realizace smlouvy dodavatel jako správce zpracovává osobní údaje odběratele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Nebudou-li osobní údaje poskytnuty, nemůže dodavatel zajistit plnění, jež je předmětem smlouvy. Osobní údaje odběratele mohou být předány dopravcům za účelem zajištění plnění smlouvy, v závislosti na předmětu plnění mohou být osobní údaje předány i dopravcům třetích zemích.

2.     Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let. Odběratel bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, má právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo právo vznést námitku dle nařízení GDPR. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro dodavatele vykonává Mgr. Jakub Houžvic, kontaktní adresa: Štefánikova 1347, Mladá Boleslav 293 01, emailová adresa: jhouzvic@hjak.cz. Odběratel také bere na vědomí, že má právo podat stížnost dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

 

X. Závěrečná ustanovení

1.     Dodavatel je oprávněn tyto VOP měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. V případě změny VOP jsou změněné VOP závazné pro odběratele od okamžiku, kdy je akceptuje postupem dle čl. I odst. 3 těchto VOP.

2.     V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem a těmito VOP mají přednost individuální ujednání v uzavřené smlouvě.

3.     Veškeré vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky, zejm. občanským zákoníkem, a to s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, jakož i přímých norem mezinárodního práva soukromého včetně vyloučení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží.

4.     Postup dle ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku, tj. možnost zachycení ujednání v potvrzení jedné smluvní strany s účinky uzavřené smlouvy se vylučuje.

5.     Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského se vylučuje. Za přijetí nabídky bude považováno výlučně její úplné přijetí bez jakýchkoli změn, doplnění nebo dodatků. Jakákoliv odpověď s dodatkem či odchylkou nemá účinky přijetí nabídky. Nabídka a přijetí ke své závaznosti vyžadují písemnou formu.

6.     Dodavatel a odběratel na se přebírají nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Změna okolností nemůže přivodit změnu práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem. Právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a možnost změny či zrušení závazku soudem podle § 1766 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.

7.     Dodavatel a odběratel se vzdávají práva na neúměrné krácení ve smyslu § 1793 a násl. občanského zákoníku.

8.     Dodavatel a odběratel se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi se neuplatní ustanovení § 1899 odst. 2 občanského zákoníku.

9.     Všechny případné spory mezi dodavatelem a odběratelem budou s konečnou platností rozhodovány u obecného soudu příslušného dle sídla dodavatele.

10. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení VOP nebudou ostatní ustanovení VOP dotčena.

11. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují veškeré předchozí všeobecné podmínky dodavatele.

12. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2022.

 

FORMICA CZ, s.r.o.